Sản phẩm
đóng lon
Trái cây hỗn hợp
Trái cây hỗn hợp
Xoài đóng lon
Xoài đóng lon
Bắp hạt đóng lon
Bắp hạt đóng lon
Bắp non đóng lon
Bắp non đóng lon
Nước cốt dừa
Nước cốt dừa
Khóm đóng lon
Khóm đóng lon
Chôm chôm nhân khóm
Chôm chôm nhân khóm
Đu đủ đóng lon
Đu đủ đóng lon