Quan hệ cổ đông

1. Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Download

2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023: Download

3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024: Download

4. Báo cáo tài chính năm 2021: Download

5. Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: Download

6. Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp: Download

//]]>